Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga LiA-platser

Här hittar du LiA-platser, som finns att söka för tillfället. Platserna är listade i alfabetisk ordning enligt företagets namn. Du kan också leta efter lediga platser per bransch.

Dis­play­ing 30 — 43 of 43
Företag/YritysBransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoi­tus)Ort/PaikkakuntaKort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työ­tehtä­vistäKontaktperson/YhteyshenkilöE‑post/S‑postiTelefon/PuhelinArbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut
Acu-elektro
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kro­no­by
elin­stal­la­tio­ner såväl i fas­tig­he­ter samt inom båtbranschen
Christof­fer Skogvall
christoffer.skogvall@acu-elektro.fi
0405396937
Dag­cent­ret Hyd­dan r.f.
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
sol­l­ef­teå­ga­tan 12 66900 Nykarleby
Vi ser­ve­rar lunch var­je var­dag kl.11–13. Vi har en ansva­rig kock som hand­le­der prak­ti­kan­ten i oli­ka köks­upp­gif­ter även bak­ning var­je vec­ka. Vi har även matut­del­ning 3 ggr / vec­ka till behö­van­de, maten som vi delar ut häm­tas från buti­ker­na som lig­ger nära till Hyddan.
Eva
dagcentrethyddan@gmail.com
0503441790
https://www.multi.fi/~hyddan/
Kro­no­by Före­ta­ga­re rf.
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Infor­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik/­Ti­e­to- ja viestintä
Kro­no­by
Bli bekant med före­ta­gan­de och före­ta­gen från Kro­no­by! Vi sam­man­stäl­ler en lis­ta på alla nuva­ran­de verk­sam­ma före­tag i Kro­no­by. Skri­ver nyhets­brev, fun­de­rar på kom­mu­ni­ka­tion, gör en some­plan och upp­da­te­rar hem­si­da, face­book och instagram. Vi besö­ker före­tag och inter­vju­ar dem, gör kor­ta artik­lar för pub­li­ce­ring på some. Vi fun­de­rar ock­så på reklammaterial/broschyrer i pap­pers­for­mat i sam­ar­be­te med Mel­lers­ta Öster­bot­tens före­ta­ga­re i Karleby. 
Eva­lis Sundkvist
kronoby@yrittajat.fi
0408316258
www​.yrit​ta​jat​.fi/​k​r​o​n​oby
Team Kai­ta­jär­vi ab
Husbyggnad/Talonrakennus
Terjärv/Kronoby
Vårt bygg­fö­re­tag utför tjäns­ter från grun­den till nyc­kel i hand. Vi mon­te­rar ock­så stock­hus samt reno­ve­rar gam­la hus. Där­till anläg­ger vi sten­sätt­ning­ar, gräs­mat­tor och träd­gårds­pro­jekt enligt kun­dens öns­ke­mål. Våra bygg­plat­ser finns både i och utan­för Kro­no­by kom­mun. Att stu­de­ran­den kan ta sig fram med bil på egen hand till prak­tik­plat­sen prioriteras.
Ron­ny Kaitajärvi/Pamela Kaitajärvi
info@teamkaitajarvi.fi
0500665276/0503556814
www​.team​ka​i​ta​jar​vi​.fi (instagram: teamkaitajarvi.ab)
Stor­sta­ra gård, Fred­rik och Mari­ka Hemgård
Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Peder­sö­re
Sköt­sel av oli­ka slag av djur, lant­bru­kets dag­li­ga arbe­ten. Djur på går­den: dikor, får, häs­tar, åsnor, smådjur(kaniner, ankor, höns). vi gör även besök med dju­ren, kör­upp­drag med häst. Lant­si­dan även maskin­ser­vice mm Mari­ka hand­le­da­re på djur­si­dan och Fred­rik på lantsidan.
Fred­rik Hem­gård, Mari­ka Hemgård
marika.hemgard@multi.fi
0405032496 Fred­rik, 0505622455 Marika
Tar­ga Oy Bot­nia Marin Ab
El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Malax
För­be­red­ning och för­mon­te­ring av kom­po­nen­ter El-instal­la­tio­ner i båtar
Kaj-Erik Loo
kaj-erik.loo@targa.fi
+358505110355
www​.tar​ga​.fi
Aler­te Ab Oy / KOsthåll
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
VId till­red­nings­kö­ken är man med i pro­duk­tio­nen för både lun­cher, mid­da­gar och mellanmål.Diskar Vid ser­vick­ö­ken gör man mor­gon­mål , mel­lan­mål, kokar pas­ta, pota­tis, ris och gör sal­lad. Diskar
Ken­neth Fin­holm, John­ny Aho
kenneth.finholm@alerte.fi
0447147345
Ab Bage­ri R. Fage­rudd Lei­po­mo Oy
Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Lar­smo
Lei­pu­ri­työ
Leea Fage­rudd
fageruddbageri@multi.fi
06–7816600
www​.fage​rudd​ba​ge​ri​.fi
K‑Citymarket Jakobstad/livsmedel
Affärsverksamhet/Liiketoiminta
Jakob­stad
Mångsidig mat­af­fär med fle­ra oli­ka intres­san­ta arbets­upp­gif­ter. Bra arbets­ge­men­skap och vi hjäl­per gär­na att lära er.
San­na Löija
sanna.loija@citymarket.fi
0405707571
Franks Måle­ri
Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Ytte­res­se
Franks Måle­ri är en full­stän­dig bil­verk­stad. Vi utför ska­de­gransk­ning­ar och alla typer av ska­de­re­pa­ra­tio­ner. Vi byg­ger och byter vindru­tor, vi repa­re­rar karos­ser och byter delar samt målar bilar. Vi har ock­så bil­ser­vice och vi hör till Reng­a­scen­ter ked­jan med däck­för­sälj­ning och ‑byten. Vi kan ock­så ta hand om besikt­ning för kun­dens räk­ning. Prak­ti­kan­ter hos oss får vara med och hjäl­pa till på alla områ­den inom bil­ser­vice och repa­ra­tion. Under hös­ten bru­kar vi ha däck­by­tes­da­gar och där bru­kar prak­ti­kan­ter ock­så vara med. Till Franks Måle­ri hör ock­så en Marin-avdel­ning där vi ytbe­hand­lar och målar oli­ka typer av båtar (bl.a. för Bal­tic Yachts) samt plug­gar och kom­po­nen­ter för indu­strin. Om vi har lug­na­re dagar på bil­si­dan kan prak­ti­kan­ter få pro­va på att spack­la och sli­pa båtskrov eller mind­re delar på den avdelningen.
Jes­si­ca Roos
jessica.roos@franksmaleri.fi
0505892561
www​.franksma​le​ri​.fi
Bage­ri Berg­wall Leipomo
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Jakob­stad
Bage­ri­verk­sam­het. Bak­ning av mat- och kaf­fe­bröd, små­ska­lig verk­sam­het, hant­verks­bak­ning Lian sker främst vid bage­ri­et i Sand­sund samt del­vis vid Bröd­hör­net. Vid Bröd­hör­net ingår ock­så för­sälj­ning och kundser­vice Affärs­verk­sam­het. Kundser­vice och för­sälj­ning, mark­nads­fö­rings­kom­mu­ni­ka­tion Lian sker främst vid bage­ri­et i Sand­sund och del­vis vid Brödhörnet
Anet­te Bergvall-Fagerström
bergwall.bakery@multi.fi
06 7812010
www​.berg​wall​.fi
Oy MH-Ste­el Ab
Bil och logistik/Auto ja logisti­ik­ka, Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuo­tan­to­tek­ni­ik­ka, Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Kors­holm
MH-Ste­el är belä­get i Kors­holm och har två pro­duk­tions­hal­lar, en där vi till­ver­kar ce märk­ta stål­kon­struk­tio­ner, pro­duk­tions­svets­ning­ar och övri­ga svets­re­pa­ra­tio­ner med idag 7 svetsare/montörer. I den and­ra hal­len utförs ser­vice och repa­ra­tio­ner av last­bi­lar, bus­sar, paket­bi­lar och oli­ka flak repa­ra­tio­ner. Nu söker vi för­stärk­ning till vårat team tunga for­dons­me­ka­ni­ker som idag består av 3 meka­ni­ker. Vi söker dig som har intres­se av för for­don och öppen för att lära dig nya saker. 
Emi­lia Karp
emilia.karp@mh-steel.fi
0403573777
www​.mh​-ste​el​.fi
VON­MÖÖPE­LI
Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Terjärv
VON­MÖÖPE­LI säl­jer reno­ve­ra­de möb­ler i web­bu­tik och gör möbel reno­ve­ring­ar på beställ­ning. Vi säl­jer även egen­de­sig­na­de pro­duk­ter. Hos oss skul­le du få lära dig om möbel reno­ve­ring och tapet­se­ring samt pro­dukt­ut­veck­ling. Vi går ige­nom grun­der­na för vad man ska tän­ka på när man bör­jar en reno­ve­ring. Riv­ning, möns­ter märk­ning, val av tyg och mate­ri­al samt ytbe­hand­ling. Du får sy och lära dig pro­ces­ser­na i en pro­dukt­ut­veck­ling (mha. åter­bruk) ifall vi är i ett sådant ske­de. Sedan har vi ju ock­så en e‑butik och vi tar gär­na emot dig som redan har en del kun­skap inom e han­del. Du skul­le få arbe­ta med pro­dukt­be­skriv­ning­ar enligt SEO tän­ket, crm, leads och kund­re­gis­ter. Arbe­ta med SEO och nyc­kelord, betal­nings lös­ning­ar, pro­dukt och lager­han­te­ring. Prak­ti­ken skul­le vara väl­digt hands on.
Malin Tim­mer­bac­ka
info@vonmoopeli.com
0445625465
www​.von​moo​pe​li​.com

Arbetsgivare - vill du lägga till en LiA-plats?